Ga naar de homepage
Wie zijn wij?
Bekijk ons aanbod bouwgrond
Bekijk ons aanbod nieuwbouwvilla's
Bekijk ons aanbod bestaande villa's
Neem contact met ons op
Bekijk de veel gestelde vragen
Links over Spanje en Marokko

Veel gestelde vragen => Een huis kopen in Italië

Een huis kopen in Italië

Bij het kopen van een huis in het buitenland komen veel zaken op u af. Hieronder vindt u meer informatie over aspecten waar u rekening mee dient te houden.

Aankoopprocedure
Belastingen
Additionele kosten
Notariële kosten
Hulp nodig?
Overige vragen

Aankoopprocedure
Indien u wel het huis of perceel tegenkomt dat u mooi vindt en beslist te kopen, dan begint het proces van kopen. Het is in Italië hetzelfde als over de hele wereld, behalve sommige details.

De eerste fase

U hebt het perceel gekozen dat u wilt kopen en u hebt ons geïnformeerd. Nu moet u bereid zijn aan de voorwaarden van het preliminair contract te voldoen, de zogenaamde "Compromesso" (=Contratto Preliminare), dat wettelijk bindend is voor zowel verkoper als koper. De compromesso is een privé contract tussen u als koper en de eigenaar van het perceel als verkoper, en zodra getekend berust het volledig op de volle kracht van de wet. Op dit moment moet normaal gezien 20% van de afgesproken prijs betaald worden aan de eigenaar van het huis. Indien u op dat moment het land al verlaten hebt is het mogelijk het tekenen per fax te regelen en met een betalingsopdracht te betalen. Als de beide partijen, i.c. huiskoper en verkoper dit contractdocument getekend hebben en het geld voor de "Compromesso" geaccepteerd is door de verkoper van het perceel, zijn de beide partijen vanaf die tijd wettelijk gebonden aan de overeenkomst. U mag zich daaraan niet onttrekken en het perceel mag niet aan een ander verkocht worden. De prijs van het perceel mag niet meer veranderd worden en de afgesproken prijs moet betaald worden. Als u zich toch aan de koop wilt onttrekken zal de 20% aanbetaling verbeurd worden. Als de verkoper van het perceel zich aan de verkoop onttrekt is hij verplicht de dubbele som terug te betalen aan de koper. Dat heet "Caparra confirmatoria". Daarom is het belangrijk dat de "Caparra confirmatoria" in de compromesso vermeld staat, anders is de boete niet van toepassing. Voor het tekenen van de compromesso zullen we verifiëren dat het perceel vrij van schuld is, niet verpand is, en niet betrokken is als een deel van een ander ongunstig plan. Indien u niet naar Italië wilt reizen voor het tekenen van de compromesso kan het contract per fax afgesloten worden. In zulke gevallen is het contract niet wettelijk bindend voordat de som van 20% aanbetaling overgemaakt is op de bankrekening van de verkoper. Volgens de Italiaanse wet is onze provisie te betalen zodra de compromesso getekend is.

Over toezicht en koopaanbod:
Bij het kopen van een huis in Italië moet u het Italiaanse wettelijke systeem volgen. Als u dat niet doet, bijvoorbeeld door het aanbieden van voorkoop, kunt u later inderdaad zware problemen tegenkomen. Daarom is het verstandig om de "Compromesso" of "Contratto Preliminare" af te sluiten en dan de atto notarile (notariële akte) Volg hiervoor de wettelijke procedures. Als u bovendien het perceel voor de contratto preliminaire wil laten controleren kunnen meetkundigen een officieel en onafhankelijk overzicht voorbereiden wat 500 à 750 euro zal kosten.

De tweede fase

De tijd tussen de Compromesso en de Notariële Koop (atto notarile) wordt gebruikt om de benodigde documenten en certificaten betreffende het perceel voor te bereiden, regelingen te treffen met betrekking tot het recht van overpad en gebruik, kwesties van grenslijn en voorkooprecht. Het is heel belangrijk te checken of iemand van de buren die fulltime boer is, een recht heeft om het perceel te kopen, omdat als dat het geval is kan hij het kopen tegen de lagere officiële prijs. Een buurmanboer heeft het recht tijdens een geheel jaar na de atto notarile het perceel te kopen tegen de officiële prijs tenzij hij dit recht uitdrukkelijk voor een notaris heeft opgegeven. Het maakt deel van onze service om deze schriftelijke verklaringen van afstand tebezorgen. Nadat de wettelijke documenten zijn opgemaakt is de volgende stap de Notariële Koop.

Dat gebeurt normaal gezien één of twee maanden na het tekenen van de Compromesso. De notaris is wettelijk verplicht de nauwkeurigheid en volledigheid van alle papieren van het perceel te controleren. U zult over de afspraak wel van tevoren geïnformeerd worden, zodat u nodige reisvoorbereidingen kunt treffen. Het tekenen van de Notariële Akte zelf kan tot 2 of 3 uur duren. U zal de zogenaamde "Codice Fiscale" nodig hebben (een soort van belastingnummer) dat we gemakkelijk kunnen regelen als u ons van een volmacht en een fotokopie van identiteitsbewijs voorziet. Indien u niet in persoon kunt komen of als u liever de reis vermijdt hebt u de volgende keuzes:

• U kunt iemand kiezen om u officieel te vertegenwoordigen en het contract in uw plaats te tekenen.
• U kunt ons kiezen om u te vertegenwoordigen en het contract te tekenen.

Als u het huis samen met iemand koopt
• Al de kopers van het perceel kunnen aanwezig zijn
• Alleen een van de kopers moet aanwezig zijn, maar wel gemachtigd door de andere door hem vertegenwoordigende kopers
• Geen van de kopers verschijnt maar een derde partij is gemachtigd om het contract te tekenen

De volgende transacties worden afgerond in de Notariële Akte:
• de uitstaande 80% van de overeengekomen verkoopprijs van het perceel wordt volledig betaald
• rechtsbijstandkosten voor de verkoop van het perceel worden betaald
• Landbelasting wordt betaald
• Het contract wordt getekend in persoon of door een gekozen gemachtigde van de koper

Als u nog vragen hebt zal er genoeg tijd zijn om ze te stellen bij de koopbijeenkomst. Twee getuigen zullen het tekenen van het contract bijwonen, één als getuige voor de koper en één voor de verkoper.

Na het tekenen zal het Contract doorgegeven worden aan de officiële instellingen van de Italiaanse staat, en normaal gezien wordt het geretourneerd naar het notariskantoor binnen drie weken. Daarna zal u uw eigen exemplaar van de Akte verkrijgen, waarin u vermeldt staat als de nieuwe eigenaar van het perceel. Andere exemplaren worden bewaard door het Kadaster en de notaris. Het huis is nu van u.

Belastingen
Het belastingsysteem in Italië is tamelijk gecompliceerd. We kunnen het hier niet in detail uitleggen, omdat er te veel uitzonderingen, bijzondere gevallen zijn enz. Nochtans kennen we het goed en zullen u adviseren de meest economische opties te volgen.

Landbelasting
Alleen de koper (en niet de verkoper) is bevoegd belasting te betalen bij het kopen van een stuk perceel in Italië.: Kadasterbelasting is ongeveer 18% op plattelandse percelen en ongeveer 10%-11% op stedelijke woningen. Deze belasting wordt gerekend op basis van de gedeclareerde verkoopprijs van het huis en kan tot een minimum van 3 - 4 % gehouden worden als het huis uw eerste residentie door registratie als resident in Italië blijkt te zijn. De belasting zal gerekend worden op basis van de officieel gedeclareerde verkoopprijs in het notariële contract. De gedeclareerde prijs zal ten minste gelijk zijn aan de waarde van het kadaster (als er een is), wat normaal gezien (maar niet noodzakelijk) ongeveer 30-50% is van de marktwaarde. We moeten hier opmerken, dat het mogelijk is dat buren het recht van voorkoop (recht van eerste weigering) kunnen hebben op het perceel dat u wilt kopen. Als het niet geregeld is door ons voordat u koopt kan daarvan binnen één jaar gebruik gemaakt worden. Het is wel gebeurd, bijvoorbeeld, dat iemand een huis heeft gekocht direct van een boer om de courtage te sparen en vervolgens het perceel en veel geld heeft verloren omdat de buur zijn recht van voorkoop heeft gebruikt.

Additionele kosten
Bovenop de koopsom komen nog kosten voor de koper, zoals notariskosten, belastingen en leges. Zorg dat u ook op de hoogte bent van eventuele kosten voor de aanleg van infrastructuur, elektriciteit, riolering, etc. Denk daarnaast aan vaste lasten zoals vermogensbelasting, gemeentelijke belastingen en verzekeringskosten. En houd er ook rekening mee dat er bij een eventuele verkoop, belasting wordt geheven over de waardevermeerdering van het onroerend goed.

Notariële kosten
Overeenkomstig met de Italiaanse wet kan de verkoper de notaris kiezen. De notariële kosten hangen van de officiële verkoopprijs van het perceel af. Normaal gezien zult u aan de notaris tussen de 1250 euro en 1600 euro moeten betalen. Voor het checken of er wat uitstaande hypotheken op het perceel zijn moet u rekenen op ongeveer 150 euro, afhankelijk van het aantal eigenaars.

Hulp nodig?
Exclusive Property kunt u in contact brengen met juridische en fiscale specialisten. U wordt professioneel en in de Nederlandse taal begeleid in het totale traject;

- opstellen hypotheek akte
- begeleiding bij de notaris
- afhandelen inschrijving woning register
- inschrijving hypotheek register
- betaling overdrachtsbelasting
- betaling notaris voor opstellen aktes
- verzekering woning
- openen rekening courant
- taxatie woning

Wilt u meer informatie over juridische en fiscale specialisten? Neem contact met ons op

Overige vragen
Al uw overige vragen beantwoorden wij u graag persoonlijk. Meer specifieke en object georiënteerde vragen zijn pas te beantwoorden als uw wensen goed in kaart zijn gebracht. Neem contact met ons op.

 

Veel gestelde vragen => Een huis kopen in Italië

 

Bouwgrond in Spanje, Bouwgrond in Italië, Bouwkavels in Marokko,
villa's in Spanje, villa's in Italië, villa's in Marokko, Nieuwbouw villa's in Italië, Marokko en Spanje